Αναζήτηση
Filters
Close

Υπηρεσίες Βελτίωσης Επιχειρησιακών Διαδικασιών

Υπηρεσίες Βελτίωσης Επιχειρησιακών Διαδικασιών
- Βελτίωση Διαδικασιών
- Μείωση Κόστους Διαδικασιών
- Σύντομη Επιστροφή της Επένδυσης
- Καινοτομία / Πατέντα σε Προϊόντα / Λύσεις
- Οργάνωση Τμημάτων / Επιχείρησης
- Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων
Κωδικός προϊόντος(SKU): 3007
Κατασκευαστής: Cloud Apps 365
Τηλεφωνήστε για τιμή

Υπηρεσίες Βελτίωσης Επιχειρησιακών Διαδικασιών (ΥΒΕΔ)

Οι Υπηρεσίες Βελτίωσης Επιχειρησιακών Διαδικασιών είναι μια πρωτοπόρος και καινοτόμος υπηρεσία, που προσφέρεται μόνο από στελέχη με πολυετή εμπειρία, ειδικές γνώσεις, οργάνωση, δημιουργικότητα, όραμα και καινοτόμες ιδέες, ώστε να καλύψουν τις ειδικές ανάγκες των επιχειρήσεων σε:
- Βελτίωση Διαδικασιών
- Μείωση Κόστους Διαδικασιών
- Σύντομη Επιστροφή της Επένδυσης
- Καινοτομία / Πατέντα σε Προϊόντα / Λύσεις
- Οργάνωση Τμημάτων / Επιχείρησης
- Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ΥΒΕΔ προσφέρονται μόνο σε επιχειρήσεις που έχουν υλοποιήσει τις απαραίτητες διαδικασίες και χρειάζονται βελτίωση. Η αμοιβή του Συμβούλου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ορίζεται ανά Διαδικασία, ανάλογα με το όφελος της Επιχείρησης και συμφωνείται κάθε φορά με την υποβολή της πρότασης του Συμβούλου στην Επιχείρηση. Οι ΥΒΕΔ είναι ανεξάρτητες από άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες του Συμβούλου στην Επιχείρηση και προϋποθέτουν την υπογραφή ειδικής Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, για την διασφάλιση των συμβαλλόμενων.

Στην συνέχεια αναφέρεται τμήμα της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών.


ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
..........

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

..........Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η Βελτίωση Διαδικασιών ή/και η Μείωση Κόστους Διαδικασιών ή/και η σύντομη Επιστροφή της Επένδυσης (short Return on Investment) ή/και η Καινοτομία / Πατέντα σε Προϊόντα / Λύσεις ή/και η Οργάνωση Τμημάτων / Επιχείρησης  ή/και ο Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων στον ΠΕΛΑΤΗ και για να επιτευχθεί αυτό ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ υποβάλλει εξειδικευμένες ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ στον ΠΕΛΑΤΗ. Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία να συμβουλεύει και να προτείνει στον ΠΕΛΑΤΗ, λύσεις, ιδέες, καινοτομίες, πατέντες, συμβουλές και υπηρεσίες, που θα συμβάλουν στην καλύτερη απόδοση και ανάπτυξη των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, καθώς και στην οργάνωση του ΠΕΛΑΤΗ..........

..........Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ όταν λάβει την ΕΝΤΟΛΗ από τον ΠΕΛΑΤΗ για να υποβάλει κάποια ΠΡΟΤΑΣΗ οφείλει, να διερευνήσει, να ελέγξει και να τεκμηριώσει το αποτέλεσμα και το όφελος που θα έχει ο ΠΕΛΑΤΗΣ από την ΕΝΤΟΛΗ που του έχει δοθεί, ώστε να γίνει αποδεκτή η ΠΡΟΤΑΣΗ από τον ΠΕΛΑΤΗ..........

ΑΜΟΙΒΗ

..........Η αμοιβή του ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ για τις υπηρεσίες της ΕΝΤΟΛΗΣ από την ημερομηνία ΕΝΤΟΛΗΣ μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της ΠΡΟΤΑΣΗΣ προς τον ΠΕΛΑΤΗ, είναι στο συμβολικό ποσό του ενός Ευρώ (1,00 €) + ΦΠΑ ανά ΕΝΤΟΛΗ.......... Η κανονική αμοιβή του ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ξεκινάει μόνο με την εφαρμογή / υλοποίηση της κάθε ΠΡΟΤΑΣΗΣ από τον ΠΕΛΑΤΗ και είναι ΧΧΧΧΧ + ΦΠΑ..........

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ - ΠΑΤΕΝΤΕΣ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

..........Συμφωνείται ρητά μεταξύ των συμβαλλόμενων ότι δεν μπορεί να αποκτήσει ο ένας από τον άλλον κανένα Πνευματικό Δικαίωμα ή/και Ευρεσιτεχνία ή/και Πατέντα ή/και Αποκλειστικότητα, κατά την άσκηση της ΣΠΥ. Επίσης δεν μπορεί να μεταφέρει ο ένας συμβαλλόμενος τεχνογνωσία του άλλου συμβαλλόμενου ή/και στελεχών του, σε άλλα πρόσωπα ή/και εταιρείες..........

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

..........Οι συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για αόριστο χρόνο να μην αποκαλύπτουν χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του άλλου, πληροφορίες που αφορούν την συνεργασία τους. Επίσης να μην αποκαλύπτουν οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία (ηλεκτρονική, έντυπη, γραπτή, προφορική, κτλ) αναφορικά με τις δραστηριότητές τους, τα επιχειρηματικά τους σχέδια, τους πελάτες αυτών ή/και τις συνεργαζόμενες με αυτούς εταιρείες ή/και τα φυσικά πρόσωπα (άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενα), καθώς και πληροφορίες που προκύπτουν από τα δεδομένα των συμβαλλόμενων στα οποία οι συμβαλλόμενοι έχουν πρόσβαση..........

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

..........Εάν ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ χρησιμοποιήσει και άλλα στελέχη / συνεργάτες σε κάποιες ΕΝΤΟΛΕΣ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ πέρα από τον υπογράφοντα Νόμιμο Εκπρόσωπό του στην παρούσα σύμβαση, τότε τα στελέχη / συνεργάτες αυτά θα πρέπει να αναφέρονται στις ΕΝΤΟΛΕΣ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ..........

..........Το κείμενο της παρούσας σύμβασης ολικώς ή μερικώς ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον ΣΥΜΒΟΥΛΟ και χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο από τους συμβαλλόμενους για την παρούσα σύμβαση..........

..........Συμφωνείται ρητά μεταξύ των συμβαλλόμενων ότι μπορεί να αξιώσει ο ένας προς στον άλλον οποιαδήποτε αποδεδειγμένη ζημιά προκληθεί κατά την διάρκεια ισχύος της ΣΠΥ, η οποία ζημιά δεν έχει κάποιο κατώτατο ή ανώτατο ποσό και το ποσό της ζημιάς αυτής θα οριστεί αποκλειστικά και μόνο από το Δικαστήριο..........

..........Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των συμβαλλόμενων η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί μεταξύ τους με αμοιβαίες υποχωρήσεις, τότε αρμόδια για την επίλυση αυτής της διαφοράς είναι τα Δικαστήρια Αθηνών..........

Υπηρεσίες Βελτίωσης Επιχειρησιακών Διαδικασιών (ΥΒΕΔ)

Οι Υπηρεσίες Βελτίωσης Επιχειρησιακών Διαδικασιών είναι μια πρωτοπόρος και καινοτόμος υπηρεσία, που προσφέρεται μόνο από στελέχη με πολυετή εμπειρία, ειδικές γνώσεις, οργάνωση, δημιουργικότητα, όραμα και καινοτόμες ιδέες, ώστε να καλύψουν τις ειδικές ανάγκες των επιχειρήσεων σε:
- Βελτίωση Διαδικασιών
- Μείωση Κόστους Διαδικασιών
- Σύντομη Επιστροφή της Επένδυσης
- Καινοτομία / Πατέντα σε Προϊόντα / Λύσεις
- Οργάνωση Τμημάτων / Επιχείρησης
- Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ΥΒΕΔ προσφέρονται μόνο σε επιχειρήσεις που έχουν υλοποιήσει τις απαραίτητες διαδικασίες και χρειάζονται βελτίωση. Η αμοιβή του Συμβούλου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ορίζεται ανά Διαδικασία, ανάλογα με το όφελος της Επιχείρησης και συμφωνείται κάθε φορά με την υποβολή της πρότασης του Συμβούλου στην Επιχείρηση. Οι ΥΒΕΔ είναι ανεξάρτητες από άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες του Συμβούλου στην Επιχείρηση και προϋποθέτουν την υπογραφή ειδικής Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, για την διασφάλιση των συμβαλλόμενων.

Στην συνέχεια αναφέρεται τμήμα της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών.


ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
..........

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

..........Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η Βελτίωση Διαδικασιών ή/και η Μείωση Κόστους Διαδικασιών ή/και η σύντομη Επιστροφή της Επένδυσης (short Return on Investment) ή/και η Καινοτομία / Πατέντα σε Προϊόντα / Λύσεις ή/και η Οργάνωση Τμημάτων / Επιχείρησης  ή/και ο Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων στον ΠΕΛΑΤΗ και για να επιτευχθεί αυτό ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ υποβάλλει εξειδικευμένες ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ στον ΠΕΛΑΤΗ. Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία να συμβουλεύει και να προτείνει στον ΠΕΛΑΤΗ, λύσεις, ιδέες, καινοτομίες, πατέντες, συμβουλές και υπηρεσίες, που θα συμβάλουν στην καλύτερη απόδοση και ανάπτυξη των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, καθώς και στην οργάνωση του ΠΕΛΑΤΗ..........

..........Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ όταν λάβει την ΕΝΤΟΛΗ από τον ΠΕΛΑΤΗ για να υποβάλει κάποια ΠΡΟΤΑΣΗ οφείλει, να διερευνήσει, να ελέγξει και να τεκμηριώσει το αποτέλεσμα και το όφελος που θα έχει ο ΠΕΛΑΤΗΣ από την ΕΝΤΟΛΗ που του έχει δοθεί, ώστε να γίνει αποδεκτή η ΠΡΟΤΑΣΗ από τον ΠΕΛΑΤΗ..........

ΑΜΟΙΒΗ

..........Η αμοιβή του ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ για τις υπηρεσίες της ΕΝΤΟΛΗΣ από την ημερομηνία ΕΝΤΟΛΗΣ μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της ΠΡΟΤΑΣΗΣ προς τον ΠΕΛΑΤΗ, είναι στο συμβολικό ποσό του ενός Ευρώ (1,00 €) + ΦΠΑ ανά ΕΝΤΟΛΗ.......... Η κανονική αμοιβή του ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ξεκινάει μόνο με την εφαρμογή / υλοποίηση της κάθε ΠΡΟΤΑΣΗΣ από τον ΠΕΛΑΤΗ και είναι ΧΧΧΧΧ + ΦΠΑ..........

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ - ΠΑΤΕΝΤΕΣ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

..........Συμφωνείται ρητά μεταξύ των συμβαλλόμενων ότι δεν μπορεί να αποκτήσει ο ένας από τον άλλον κανένα Πνευματικό Δικαίωμα ή/και Ευρεσιτεχνία ή/και Πατέντα ή/και Αποκλειστικότητα, κατά την άσκηση της ΣΠΥ. Επίσης δεν μπορεί να μεταφέρει ο ένας συμβαλλόμενος τεχνογνωσία του άλλου συμβαλλόμενου ή/και στελεχών του, σε άλλα πρόσωπα ή/και εταιρείες..........

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

..........Οι συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για αόριστο χρόνο να μην αποκαλύπτουν χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του άλλου, πληροφορίες που αφορούν την συνεργασία τους. Επίσης να μην αποκαλύπτουν οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία (ηλεκτρονική, έντυπη, γραπτή, προφορική, κτλ) αναφορικά με τις δραστηριότητές τους, τα επιχειρηματικά τους σχέδια, τους πελάτες αυτών ή/και τις συνεργαζόμενες με αυτούς εταιρείες ή/και τα φυσικά πρόσωπα (άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενα), καθώς και πληροφορίες που προκύπτουν από τα δεδομένα των συμβαλλόμενων στα οποία οι συμβαλλόμενοι έχουν πρόσβαση..........

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

..........Εάν ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ χρησιμοποιήσει και άλλα στελέχη / συνεργάτες σε κάποιες ΕΝΤΟΛΕΣ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ πέρα από τον υπογράφοντα Νόμιμο Εκπρόσωπό του στην παρούσα σύμβαση, τότε τα στελέχη / συνεργάτες αυτά θα πρέπει να αναφέρονται στις ΕΝΤΟΛΕΣ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ..........

..........Το κείμενο της παρούσας σύμβασης ολικώς ή μερικώς ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον ΣΥΜΒΟΥΛΟ και χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο από τους συμβαλλόμενους για την παρούσα σύμβαση..........

..........Συμφωνείται ρητά μεταξύ των συμβαλλόμενων ότι μπορεί να αξιώσει ο ένας προς στον άλλον οποιαδήποτε αποδεδειγμένη ζημιά προκληθεί κατά την διάρκεια ισχύος της ΣΠΥ, η οποία ζημιά δεν έχει κάποιο κατώτατο ή ανώτατο ποσό και το ποσό της ζημιάς αυτής θα οριστεί αποκλειστικά και μόνο από το Δικαστήριο..........

..........Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των συμβαλλόμενων η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί μεταξύ τους με αμοιβαίες υποχωρήσεις, τότε αρμόδια για την επίλυση αυτής της διαφοράς είναι τα Δικαστήρια Αθηνών..........

*
*
*
Ετικέτες προϊόντος