Αναζήτηση
Filters
Close

Υπηρεσίες Βελτίωσης Επιχειρησιακών Διαδικασιών

Υπηρεσίες Βελτίωσης Επιχειρησιακών Διαδικασιών
- Βελτίωση Διαδικασιών
- Μείωση Κόστους Διαδικασιών
- Σύντομη Επιστροφή Επένδυσης
- Οργάνωση Τμημάτων
- Καινοτομία σε Προϊόντα / Λύσεις
Κωδικός προϊόντος(SKU): 3007
Κατασκευαστής: Cloud Apps 365
Τηλεφωνήστε για τιμή

Υπηρεσίες Βελτίωσης Επιχειρησιακών Διαδικασιών (ΥΒΕΔ)
- Βελτίωση Διαδικασιών
- Μείωση Κόστους Διαδικασιών
- Σύντομη Επιστροφή Επένδυσης
- Οργάνωση Τμημάτων
- Καινοτομία σε Προϊόντα / Λύσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ΥΒΕΔ προσφέρονται μόνο σε επιχειρήσεις που έχουν υλοποιήσει τις απαραίτητες διαδικασίες και χρειάζονται βελτίωση. Η αμοιβή του Συμβούλου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ορίζεται ανά Διαδικασία, ανάλογα με το όφελος της Επιχείρησης και συμφωνείται κάθε φορά με την υποβολή της πρότασης του Συμβούλου στην Επιχείρηση. Οι ΥΒΕΔ είναι ανεξάρτητες από άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες του Συμβούλου στην Επιχείρηση και προϋποθέτουν την υπογραφή ειδικής Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, για την διασφάλιση των συμβαλλόμενων.

Στην συνέχεια αναφέρεται τμήμα της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών.


ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
............ΣΠΥ = ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και όλα τα Παραρτήματα της παρούσας σύμβασης..............


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
…………..Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία να συμβουλεύει και να προτείνει στον ΠΕΛΑΤΗ, λύσεις, ιδέες, καινοτομίες και υπηρεσίες, που θα συμβάλουν στην βελτίωση, στην μείωση κόστους, στην πρωτοπορία και στην οργάνωση τμημάτων, για την καλύτερη απόδοση και ανάπτυξη των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του ΠΕΛΑΤΗ. Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ανά περίπτωση παίρνει την εντολή από τον ΠΕΛΑΤΗ να ελέγξει τις εταιρικές διαδικασίες, τα τμήματα και γενικότερα τον τρόπο εργασίας και λειτουργίας του ΠΕΛΑΤΗ, ώστε να υποβάλει πρόταση βελτίωσης / μείωσης κόστους / καινοτομίας / οργάνωσης στην εμπορική δραστηριότητα του ΠΕΛΑΤΗ……….

……………Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ όταν λάβει την εντολή από τον ΠΕΛΑΤΗ να υποβάλει κάποια πρόταση, οφείλει να ελέγξει, να διερευνήσει και να επιβεβαιώσει το αποτέλεσμα / συμπέρασμα που θα βγάλει για την συγκεκριμένη πρόταση, καθώς και να την παρουσιάσει γραπτώς και τεκμηριωμένη στον ΠΕΛΑΤΗ, ώστε να γίνει αποδεκτή από τον ΠΕΛΑΤΗ και να την εφαρμόσει / υλοποιήσει. Κατά την διάρκεια της διερεύνησης μιας πρότασης, ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ελάχιστη απορρόφηση των πόρων του ΠΕΛΑΤΗ, ώστε να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα στις υπάρχουσες υποδομές και διαδικασίες του ΠΕΛΑΤΗ………….


ΑΜΟΙΒΗ
…………….Η αμοιβή του ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ για τις προσφερόμενες υπηρεσίες από την ημερομηνία εντολής μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της κάθε πρότασης προς τον ΠΕΛΑΤΗ, είναι στο συμβολικό ποσό των ένα Ευρώ (1,00 €) + ΦΠΑ ανά πρόταση. Σε περίπτωση που υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις (έξοδα ταξιδιού και διαβίωσης ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, λειτουργικά έξοδα ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, έξοδα Τρίτων, κτλ) για τις προσφερόμενες υπηρεσίες του ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ από την ημερομηνία εντολής μέχρι και την ημερομηνία υποβολής των προτάσεων προς τον ΠΕΛΑΤΗ, τότε αυτές θα πρέπει να αναφέρονται σε γραπτή συμφωνία ανά περίπτωση, ειδάλλως δεν θα αναγνωρίζονται από τον ΠΕΛΑΤΗ…………

……………..Η κανονική αμοιβή του ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ξεκινάει μόνο με την εφαρμογή / υλοποίηση της κάθε πρότασης από τον ΠΕΛΑΤΗ και είναι το (ΧΧ%) + ΦΠΑ του μηνιαίου μεικτού οφέλους του ΠΕΛΑΤΗ, όπως αυτό προκύπτει κάθε μήνα και έχει αποδεχτεί ο ΠΕΛΑΤΗΣ στην κάθε πρόταση με το αντίστοιχο σχετικό Παράρτημα στην ΣΠΥ ή οποιαδήποτε άλλη μηνιαία αμοιβή ή οποιαδήποτε άλλη εφάπαξ αμοιβή μία φορά (χωρίς καμία περαιτέρω χρονική οικονομική δέσμευση) συμφωνηθεί μεταξύ του ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ και του ΠΕΛΑΤΗ………………


ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ - ΠΑΤΕΝΤΕΣ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΕΣ
…………….Συμφωνείται ρητά μεταξύ των συμβαλλόμενων ότι δεν μπορεί να αποκτήσει ο ένας από τον άλλον κανένα Πνευματικό Δικαίωμα ή/και Ευρεσιτεχνία ή/και Πατέντα ή/και Αποκλειστικότητα, κατά την άσκηση της ΣΠΥ. Επίσης δεν μπορεί να μεταφέρει ο ένας συμβαλλόμενος Τεχνογνωσία του άλλου συμβαλλόμενου ή/και στελεχών του, σε άλλα τρίτα πρόσωπα ή/και εταιρείες……………


ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
……………..Οι συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για απεριόριστο χρόνο να μην αποκαλύπτουν χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του άλλου, πληροφορίες που αφορούν την συνεργασία τους. Επίσης να μην αποκαλύπτουν οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία αναφορικά με τις δραστηριότητές τους, τα επιχειρηματικά τους σχέδια, τους πελάτες αυτών ή/και τις συνεργαζόμενες με αυτούς εταιρείες ή/και τα φυσικά πρόσωπα (άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενα), καθώς και πληροφορίες που προκύπτουν από την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ τους………………….


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
……………….Οποιοδήποτε παράρτημα στην ΣΠΥ συμπληρώνει θέματα μη ρυθμιζόμενα από την ΣΠΥ και υπερισχύει κατά τούτο της τελευταίας. Οι προτάσεις του ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ που αναφέρονται στην ΣΠΥ και έχουν υποβληθεί και παραληφθεί από τον ΠΕΛΑΤΗ, είναι παραρτήματα και αναπόσπαστα τμήματα της ΣΠΥ. Εάν ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ χρησιμοποιήσει και άλλα στελέχη / συνεργάτες σε κάποια πρότασή του, πέρα από τον αναφερόμενο Νόμιμο Εκπρόσωπο στην παρούσα σύμβαση, τότε θα πρέπει να υπάρχει η γραπτή έγκριση του ΠΕΛΑΤΗ………….

Συμφωνείται ρητά μεταξύ των συμβαλλόμενων ότι μπορεί να αξιώσει ο ένας από τον άλλον οποιαδήποτε αποδεδειγμένη ζημιά υποστεί από τον άλλον συμβαλλόμενο, η οποία μπορεί να προκληθεί κατά την διάρκεια ισχύος της ΣΠΥ. Το ποσό της ζημιάς θα οριστεί αποκλειστικά και μόνο από το Δικαστήριο…………….

Υπηρεσίες Βελτίωσης Επιχειρησιακών Διαδικασιών (ΥΒΕΔ)
- Βελτίωση Διαδικασιών
- Μείωση Κόστους Διαδικασιών
- Σύντομη Επιστροφή Επένδυσης
- Οργάνωση Τμημάτων
- Καινοτομία σε Προϊόντα / Λύσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ΥΒΕΔ προσφέρονται μόνο σε επιχειρήσεις που έχουν υλοποιήσει τις απαραίτητες διαδικασίες και χρειάζονται βελτίωση. Η αμοιβή του Συμβούλου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ορίζεται ανά Διαδικασία, ανάλογα με το όφελος της Επιχείρησης και συμφωνείται κάθε φορά με την υποβολή της πρότασης του Συμβούλου στην Επιχείρηση. Οι ΥΒΕΔ είναι ανεξάρτητες από άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες του Συμβούλου στην Επιχείρηση και προϋποθέτουν την υπογραφή ειδικής Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, για την διασφάλιση των συμβαλλόμενων.

Στην συνέχεια αναφέρεται τμήμα της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών.


ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
............ΣΠΥ = ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και όλα τα Παραρτήματα της παρούσας σύμβασης..............


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
…………..Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία να συμβουλεύει και να προτείνει στον ΠΕΛΑΤΗ, λύσεις, ιδέες, καινοτομίες και υπηρεσίες, που θα συμβάλουν στην βελτίωση, στην μείωση κόστους, στην πρωτοπορία και στην οργάνωση τμημάτων, για την καλύτερη απόδοση και ανάπτυξη των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του ΠΕΛΑΤΗ. Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ανά περίπτωση παίρνει την εντολή από τον ΠΕΛΑΤΗ να ελέγξει τις εταιρικές διαδικασίες, τα τμήματα και γενικότερα τον τρόπο εργασίας και λειτουργίας του ΠΕΛΑΤΗ, ώστε να υποβάλει πρόταση βελτίωσης / μείωσης κόστους / καινοτομίας / οργάνωσης στην εμπορική δραστηριότητα του ΠΕΛΑΤΗ……….

……………Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ όταν λάβει την εντολή από τον ΠΕΛΑΤΗ να υποβάλει κάποια πρόταση, οφείλει να ελέγξει, να διερευνήσει και να επιβεβαιώσει το αποτέλεσμα / συμπέρασμα που θα βγάλει για την συγκεκριμένη πρόταση, καθώς και να την παρουσιάσει γραπτώς και τεκμηριωμένη στον ΠΕΛΑΤΗ, ώστε να γίνει αποδεκτή από τον ΠΕΛΑΤΗ και να την εφαρμόσει / υλοποιήσει. Κατά την διάρκεια της διερεύνησης μιας πρότασης, ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ελάχιστη απορρόφηση των πόρων του ΠΕΛΑΤΗ, ώστε να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα στις υπάρχουσες υποδομές και διαδικασίες του ΠΕΛΑΤΗ………….


ΑΜΟΙΒΗ
…………….Η αμοιβή του ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ για τις προσφερόμενες υπηρεσίες από την ημερομηνία εντολής μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της κάθε πρότασης προς τον ΠΕΛΑΤΗ, είναι στο συμβολικό ποσό των ένα Ευρώ (1,00 €) + ΦΠΑ ανά πρόταση. Σε περίπτωση που υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις (έξοδα ταξιδιού και διαβίωσης ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, λειτουργικά έξοδα ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, έξοδα Τρίτων, κτλ) για τις προσφερόμενες υπηρεσίες του ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ από την ημερομηνία εντολής μέχρι και την ημερομηνία υποβολής των προτάσεων προς τον ΠΕΛΑΤΗ, τότε αυτές θα πρέπει να αναφέρονται σε γραπτή συμφωνία ανά περίπτωση, ειδάλλως δεν θα αναγνωρίζονται από τον ΠΕΛΑΤΗ…………

……………..Η κανονική αμοιβή του ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ξεκινάει μόνο με την εφαρμογή / υλοποίηση της κάθε πρότασης από τον ΠΕΛΑΤΗ και είναι το (ΧΧ%) + ΦΠΑ του μηνιαίου μεικτού οφέλους του ΠΕΛΑΤΗ, όπως αυτό προκύπτει κάθε μήνα και έχει αποδεχτεί ο ΠΕΛΑΤΗΣ στην κάθε πρόταση με το αντίστοιχο σχετικό Παράρτημα στην ΣΠΥ ή οποιαδήποτε άλλη μηνιαία αμοιβή ή οποιαδήποτε άλλη εφάπαξ αμοιβή μία φορά (χωρίς καμία περαιτέρω χρονική οικονομική δέσμευση) συμφωνηθεί μεταξύ του ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ και του ΠΕΛΑΤΗ………………


ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ - ΠΑΤΕΝΤΕΣ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΕΣ
…………….Συμφωνείται ρητά μεταξύ των συμβαλλόμενων ότι δεν μπορεί να αποκτήσει ο ένας από τον άλλον κανένα Πνευματικό Δικαίωμα ή/και Ευρεσιτεχνία ή/και Πατέντα ή/και Αποκλειστικότητα, κατά την άσκηση της ΣΠΥ. Επίσης δεν μπορεί να μεταφέρει ο ένας συμβαλλόμενος Τεχνογνωσία του άλλου συμβαλλόμενου ή/και στελεχών του, σε άλλα τρίτα πρόσωπα ή/και εταιρείες……………


ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
……………..Οι συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για απεριόριστο χρόνο να μην αποκαλύπτουν χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του άλλου, πληροφορίες που αφορούν την συνεργασία τους. Επίσης να μην αποκαλύπτουν οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία αναφορικά με τις δραστηριότητές τους, τα επιχειρηματικά τους σχέδια, τους πελάτες αυτών ή/και τις συνεργαζόμενες με αυτούς εταιρείες ή/και τα φυσικά πρόσωπα (άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενα), καθώς και πληροφορίες που προκύπτουν από την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ τους………………….


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
……………….Οποιοδήποτε παράρτημα στην ΣΠΥ συμπληρώνει θέματα μη ρυθμιζόμενα από την ΣΠΥ και υπερισχύει κατά τούτο της τελευταίας. Οι προτάσεις του ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ που αναφέρονται στην ΣΠΥ και έχουν υποβληθεί και παραληφθεί από τον ΠΕΛΑΤΗ, είναι παραρτήματα και αναπόσπαστα τμήματα της ΣΠΥ. Εάν ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ χρησιμοποιήσει και άλλα στελέχη / συνεργάτες σε κάποια πρότασή του, πέρα από τον αναφερόμενο Νόμιμο Εκπρόσωπο στην παρούσα σύμβαση, τότε θα πρέπει να υπάρχει η γραπτή έγκριση του ΠΕΛΑΤΗ………….

Συμφωνείται ρητά μεταξύ των συμβαλλόμενων ότι μπορεί να αξιώσει ο ένας από τον άλλον οποιαδήποτε αποδεδειγμένη ζημιά υποστεί από τον άλλον συμβαλλόμενο, η οποία μπορεί να προκληθεί κατά την διάρκεια ισχύος της ΣΠΥ. Το ποσό της ζημιάς θα οριστεί αποκλειστικά και μόνο από το Δικαστήριο…………….

*
*
*
Ετικέτες προϊόντος